Obłęd! Żydzi doszukali się antysemityzmu w niemieckim proteście przeciw restrykcjom epidemicznym

berlińska demonstracja przeciw restrykcjom epidemicznym/ fot. screen
10

W sobotę odbył się w Berlinie wielki protest przeciw obostrzeniom wprowadzonym pod pretekstem pandemii koronawirusa. Demonstranci, którzy przyjechali z całych Niemiec, wskazywali, że rząd wykorzystuje wirusa do zastraszania społeczeństwa. – Naszym żądaniem jest powrót do demokracji. Dość już tych przepisów, które na nas nałożono. Dość tych masek, które czynią z nas niewolników – wyjaśniał jeden z protestujących.

ZOBACZ: „NIE dla dyktatury nowej normalności”. Niemcy protestują przeciw obostrzeniom epidemicznym [WIDEO]

Postaw mi kawę na buycoffee.to

W poniedziałek (3.08.2020) Światowy Kongres Żydów (WJC) ogłosił, że protest w Berlinie był antysemicki. – W Berlinie, demonstracji przeciw koronawirusowym restrykcjom towarzyszyły antysemickie slogany i symbolika. Brały w niej udział grupy neo-nazistowskie. To nie powinno mieć miejsca w Niemczech. Społeczności żydowskie i wszystkie mniejszości powinny czuć się bezpiecznie – napisano na twitterowym koncie WJA i załączono film zestawiający sobotni protest z nazistowskim filmem propagandowym z 1935 roku.

Jako przykład antysemityzmu wskazano m.in. niesiony przez jednego z demonstrantów symbol przypominający żółtą gwiazdę Dawida z napisem „Niezaszczepiony”. Na antysemityzm sobotniego protestu ma też wskazywać to, że kontrmanifestanci mieli transparent z hasłami antynazistowskimi.

Jak spacyfikować ludzi buntujących się przeciw koronapsychozie i ograniczaniu praw obywatelskich? Oczywiście, trzeba ich oskarżyć o antysemityzm i powiedzieć, że są naziolami. W ten sposób podważa się ich wiarygodność i dyskredytuje ich postulaty. Żydowski atak na protestujących w Berlinie musi z kolei doprowadzić do wzrostu nastrojów antysemickich. To nieuniknione. I tak koło się zamyka. Żydzi pchają palce między drzwi, a potem są wielce zdziwieni, że ktoś im je przytrzasnął.

Źródło informacji: Twitter

Zobacz też:

Policja zastrasza Polaków! 14 tys. mandatów za brak maseczki, 6 tys. wniosków do sądu

 

 

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Antyparch mówi

  cyrk parchy zydowskie odstawiaja. do czasu.

  1. piotr mówi

   Wieczny Żyd i tęczowa zaraza.

 2. Bury mówi

  Żydy nie doceniają tolerancji europejczyków,ale na własne życzenie”urodzą”drugiego Hitlera.
  Po jaką cholerę ciągle wtrącają się nie do swoich spraw.Nasze życie,nasze poglądy nie powinny ich interesować.

 3. kresowiak mówi

  pewnie żydzi mają udziały w firmach szczepionkowych aj waj kasa kasa

  1. piotr mówi

   Dr. Henry Makow: Maski sygnalizują początek wojny domowej.

 4. Hammurabi mówi

  Gdyby diagram Nolana i pokazywany przez niego podział sceny politycznej uzupełnić o to, co się obecnie wyrabia w świecie, wyglądałby jak kwadrat z nazwami kierunków politycznych, podziałami gospodarczymi oraz społecznymi, wpisany w kilkukrotnie większy okrąg z nazwą „Judaizm”.
  Tłumaczyłoby to często irracjonalne zachowania i postawy polityków, ich kompletną ignorancję a wręcz służalczą, żeby nie powiedzieć poddańczą postawę wobec Żydów.
  W praktyce wygląda to tak, że świat wielkiej polityki robi z siebie pośmiewisko przez łzy swoich wyborców, którzy widzą i słyszą co się dzieje nie mając już praktycznie żadnego wpływu na bieg wypadków, bo każdy głos sprzeciwu a nawet niewyrażenie aprobaty (zupełnie jak w Korei Północnej) jest automatycznie potępiony jako „postawa antysemicka”.
  Dalej idąc to przecież ie jest tajemnicą, że kwestią kilku lat, jest obowiązkowe przeznaczanie części PKB każdego kraju na „zwalczanie antysemityzmu”…

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie walki z antysemityzmem:

  Parlament Europejski,

  – uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności motyw drugi oraz motywy od czwartego do siódmego preambuły, a także art. 2, art. 3 ust. 3 akapit drugi i art.6,

  – uwzględniając art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  – uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r.,

  – uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych,

  – uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW,

  – uwzględniając przyjęcie w 2015 r. Europejskiej agendy bezpieczeństwa,

  – uwzględniając rezolucję Rady Europy nr 2106 (2016) z 20 kwietnia 2016 r. pt. „Odnowienie zobowiązania do walki z antysemityzmem w Europie”,

  – uwzględniając pierwsze coroczne sympozjum Komisji na temat praw podstawowych pt. „Tolerancja i szacunek: zapobieganie antysemickiej i antymuzułmańskiej nienawiści w Europie”, które odbyło się w Brukseli w dniach 1–2 października 2015 r.,

  – uwzględniając powołanie w grudniu 2015 r. koordynatora Komisji ds. zwalczania antysemityzmu,

  – uwzględniając ustanowienie w czerwcu 2016 r. unijnej grupy wysokiego szczebla ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji,

  – uwzględniając kodeks postępowania w dziedzinie zwalczania nielegalnych treści w internecie nawołujących do nienawiści, przyjęty w dniu 31 maja 2016 r. przez Komisję oraz wiodące przedsiębiorstwa z branży IT, a także przez inne platformy i firmy zarządzające mediami społecznościowymi,

  – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r,

  – uwzględniając wymierzone w członków społeczności żydowskiej ukierunkowane brutalne ataki terrorystyczne, do których doszło w ostatnich latach w kilku państwach członkowskich,

  – uwzględniając, że głównym obowiązkiem rządów krajowych jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa wszystkich obywateli, co oznacza, że ich podstawowym obowiązkiem jest monitorowanie przypadków przemocy, w tym przemocy o podłożu antysemickim, zapobieganie jej i ściganie jej sprawców,

  – uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że według raportów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), a także innych podmiotów, w ostatnich latach w państwach członkowskich UE znacznie wzrosła liczba ataków antysemickich;

  B. mając na uwadze, że zgodnie z doniesieniami wprowadzenie ukierunkowanych środków bezpieczeństwa okazało się pomocne w zapobieganiu brutalnym atakom antysemickim oraz w zmniejszaniu ich liczby;

  C. mając na uwadze, że walka z antysemityzmem jest obowiązkiem całego społeczeństwa;

  1. podkreśla, że mowa nienawiści oraz wszelkie formy przemocy wobec europejskich obywateli żydowskich są sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej;

  2. wzywa państwa członkowskie oraz instytucje i agencje Unii Europejskiej do przyjęcia i stosowania roboczej definicji antysemityzmu, którą posługuje się Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA), w celu wsparcia organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w prowadzonych przez nie działaniach mających na celu skuteczniejsze i bardziej efektywne rozpoznawanie ataków antysemickich i ściganie ich sprawców oraz zachęca państwa członkowskie do pójścia za przykładem Zjednoczonego Królestwa i Austrii w tym zakresie;

  3. wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu aktywnego przyczyniania się do zapewnienia bezpieczeństwa ich obywateli żydowskich oraz żydowskich obiektów kultu, a także placówek edukacji i kultury, w ścisłej współpracy i dialogu ze wspólnotami żydowskimi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami pozarządowymi walczącymi z dyskryminacją;

  4. z zadowoleniem przyjmuje powołanie koordynatora Komisji ds. zwalczania antysemityzmu i wzywa Komisję do zapewnienia mu wszelkich niezbędnych narzędzi i wsparcia, tak aby funkcja ta była możliwie jak najbardziej skuteczna;

  5. wzywa państwa członkowskie od wyznaczenia krajowych koordynatorów ds. zwalczania antysemityzmu;

  6. wzywa posłów do parlamentów krajowych i regionalnych oraz przywódców politycznych do systematycznego i publicznego potępiania antysemickich wypowiedzi oraz do wydawania komunikatów i przesłań alternatywnych, a także do utworzenia ponadpartyjnych grup parlamentarnych ds. zwalczania antysemityzmu, tak aby nadać tej walce znaczenia w szerszym spektrum politycznym;

  7. podkreśla istotną rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego i edukacji w zapobieganiu wszelkim formom nienawiści i nietolerancji i zwalczaniu ich, oraz wzywa do zwiększenia wsparcia finansowego;

  8. wzywa państwa członkowskie od apelowania do mediów o propagowanie poszanowania wszystkich wyznań oraz doceniania różnorodności, w także o zapewnianie dziennikarzom szkoleń dotyczących wszystkich form antysemityzmu, tak aby zaradzić ewentualnej stronniczości;

  9. wzywa te państwa członkowskie, w których jak dotąd motywy związane z rasą, narodowością, pochodzeniem etnicznym, religią lub światopoglądem nie są uznawane za okoliczność obciążającą przestępstwa, do jak najszybszego zaradzenia tej sytuacji oraz do podjęcia działań w celu pełnego i właściwego wdrożenia i wykonania decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, tak aby sprawcy ataków antysemickich byli ścigani przez organy wszystkich państw członkowskich, zarówno ataki w internecie, jak i poza nim;

  10. podkreśla konieczność zapewnienia organom ścigania ukierunkowanego szkolenia z zakresu zwalczania przestępstw z nienawiści oraz dyskryminacji, a także utworzenia wyspecjalizowanych, zwalczających przestępstwa z nienawiści oddziałów policji tam, gdzie takich oddziałów jeszcze nie ma, oraz wzywa agencje UE i organizacje międzynarodowe do wspierania państw członkowskich w zapewnianiu takich szkoleń;

  11. zachęca do transgranicznej współpracy na wszystkich poziomach ścigania przestępstw z nienawiści, zwłaszcza poważnych przestępstw, takich jak działalność terrorystyczna;

  12. wzywa UE i jej państwa członkowskie do wzmożenia działań mających na celu dopilnowanie wprowadzenia wszechstronnego i skutecznego systemu służącego systematycznemu gromadzeniu wiarygodnych, istotnych i porównywalnych danych o przestępstwach z nienawiści, w podziale na rodzaj motywu, w tym o aktach terroryzmu;

  13. w nawiązaniu do kodeksu postępowania uzgodnionego przez Komisję i wiodące przedsiębiorstwa z branży IT wzywa państwa członkowskie do zaapelowania do pośredników online i platform mediów społecznościowych o szybkie podjęcie działań mających na celu zapobieganie antysemickiej mowie nienawiści online oraz zwalczanie jej;

  14. podkreśla, że szkoły oferują jedyną w swoim rodzaju możliwość przekazania wartości tolerancji i szacunku, ponieważ mają możliwość dotarcia do wszystkich dzieci od najmłodszego wieku;

  15. zachęca państwa członkowskie do propagowania nauczania o Holokauście (Shoah) w szkołach oraz dopilnowania, by nauczyciele byli odpowiednio do tego zadania przeszkoleni, a także by posiadali odpowiednie narzędzia do podjęcia zagadnienia różnorodności w klasie; zachęca państwa członkowskie do rozważenia dokonania przeglądu podręczników szkolnych w celu dopilnowania, by historia Żydów i życie współczesnych Żydów były przedstawiane w sposób wszechstronny i zrównoważony, oraz aby były one wolne od wszelkich form antysemityzmu;

  16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia wsparcia finansowego na ukierunkowane działania i projekty edukacyjne, do budowania i wzmacniania partnerstw ze wspólnotami i instytucjami żydowskimi, a także do zachęcania do kontaktów dzieci i młodzieży różnych wyznań poprzez wspólne aktywności, oraz do uruchomienia i wspierania poświęconych tym zagadnieniom kampanii zwiększających świadomość;

  17. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z takimi podmiotami międzynarodowymi, jak UNESCO, OBWE i Rada Europy, a także z innymi partnerami międzynarodowymi w celu zwalczania antysemityzmu na szczeblu międzynarodowym;

  18. wzywa Komisję do wystąpienia o przyznanie jej statusu doradcy w IHRA;

  19. zachęca państwa członkowskie do oficjalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w dniu 27 stycznia;

  Wystarczy?

 5. Jurek Ogórek mówi

  a w tzw. „rzetelnych mediach” cisza jak makiem zasiał. Dziadostwo.

 6. c5f6g7h8j9ik0olp; mówi

  Nie długo ,to żadnemu z narodów,nie pozwolą puścić bąka,bo to też będzie antysemityzm-cyrk,jaki grają dla ugrania swoich roszczeń.

 7. Piotr mówi

  „Uderz w stół, a nożyce same się odezwą”. Od początku wiadomo było kto za tym wirusowo – opresyjnym szaleństwem stoi. Wiadomo też co chcą osiągnąć. Żydzi to jednak w swej pazerności głupi naród . W ogóle nie wyciągają wniosków z poełnionych błędów. Chyba nie zdają sobie sprawy, że niebawem cały świat zrehabilituje Niemców za II wojnę światową. A Niemcy, jak to Niemcy. W czasie II WŚ żydowskimi rękami eksterminowalii żydów. Dobrze znają ich pazerną mentalność. Głupi żydzi nie zauważają, że lada dzień w niemieckiej armii powstanie Islamski Korpus – będzie powtórka w Europie. Nikt już im nie pomoże…

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.