PILNE! Departament Stanu opublikował raport do ustawy 447: „W interesie Polski jest rozwiązanie tej kwestii raz na zawsze”

Żydzi/ Fot. dzienniknarodowy.pl
17

W środę wieczorem (29.07.2020) Departament Stanu USA opublikował raport do ustawy 447. – Dla Stanów Zjednoczonych rzeczą najważniejszą jest, by wszystkie kraje, które poparły Deklarację Terezińską, nadal czyniły w dobrej wierze starania na rzecz wypełnienia  zobowiązań podjętych w 2009 roku – czytamy w zamieszczonym na stronie ambasady USA wstępie do raportu dotyczącego Polski.

– Tylko Polska jest w stanie podjąć decyzje w zakresie własności znajdującej się na terytorium Polski. Wierzymy, że w interesie Polski jest rozwiązanie tej kwestii raz na zawsze – piszą Amerykanie. Czego oczekują? – Kompleksowa ustawa reprywatyzacyjna byłaby korzystna dla wielu polskich obywateli jak też dla osób zmuszonych do opuszczenia Polski w czasie II wojny światowej oraz już po wojnie, które następnie zostały naturalizowanymi obywatelami innych krajów. To dla Polski sposobność, by kolejny raz odegrać wiodącą rolę w rozwiązywaniu złożonych, trudnych i bolesnych kwestii historycznych.  Cały wstęp do raportu TUTAJ

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Co napisano w raporcie na temat mienia bezdziedzicznego, którego restytucji domagają się organizacje żydowskie? – Polska nie przyjęła ustawy dotyczącej znacznej ilości własności prywatnej pozostawionej bez spadkobierców w wyniku Holokaustu. Zamiast tego, majątek bezspadkowy podlega polskiemu prawu spadkowemu, na mocy którego majątek ten wraca do samorządu lokalnego lub Skarbu Państwa. Według rządu, bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej Polska zaczęła regulować status prawny mienia pozostawionego przez właścicieli, w tym Żydów, którzy zginęli w czasie Holokaustu, na mocy szeregu dekretów regulujących status opuszczonego i porzuconego mienia, w ramach całościowej nacjonalizacji własności prywatnej w okresie powojennego funkcjonowania systemu komunistycznego – czytamy w raporcie.

W raporcie podkreślono, że podczas gdy władze polskie utrzymują, że wdrożyły szeroko zakrojone ustawodawstwo, Polska jest jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym pozostały poważne kwestie związane z mieniem z czasów Holokaustu i który nie uchwalił kompleksowej krajowej ustawy reprywatyzacyjnej.

W raporcie wprost napisano, że umowa indemnizacyjna z 1960 roku, na mocy której Polska wypłaciła USA 40 mln dolarów na pokrycie roszczeń obywateli amerykańskich, nie rozwiązuje sprawy, ponieważ umowa ta nie obejmowała osób, które były obywatelami polskimi w momencie przejmowania ich majątku, a dopiero później zostały naturalizowanymi obywatelami amerykańskimi; umowa ta wykluczała więc większość polskich ocalałych z Holokaustu i ich rodziny.

W dokumencie negatywnie oceniono działania komisji reprywatyzacyjnej powołanej w 2017 roku, której przewodniczył Patryk Jaki. –  W wyniku działania kontrolnego komisji nastąpiło spowolnienie wydawania decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych, co spowodowało, że niektórzy zewnętrzni obserwatorzy – w tym prawnicy reprezentujący ocalałych z Holokaustu lub ich spadkobierców – twierdzili, że komisja miała negatywny wpływ na rozpatrywanie wniosków o zwrot mienia prywatnego i należącego do gmin i związków wyznaniowych – czytamy.

W raporcie znajdują się też kwoty, które Polska wypłaciła w ramach różnego rodzaju odszkodowań oraz przeznaczyła na wspieranie społeczności żydowskiej. M.in. dowiadujemy się, że od 1997 roku Polska wypłaciła żydowskim gminom wyznaniowym odszkodowania za utracone mienie w kwocie 88 mln złotych, a w latach 2017-2018 Ministerstwo Kultury przeznaczyło 287 milionów złotych w postaci grantów na projekty związane z kulturą żydowską, z czego 161 mln złotych było przeznaczone na muzea i miejsca pamięci o Holokauście.

W dokumencie znajdujemy też ciekawe informacje na temat cmentarzy żydowskiej. Dowiadujemy się, że w sierpniu 2017 roku znowelizowano ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nakładając na wojewódzkich konserwatorów zabytków obowiązek zatwierdzania sprzedaży, wymiany, darowizny lub dzierżawy gruntów będących własnością władz państwowych lub lokalnych, które obejmują zabytkowe cmentarze, w celu zapobieżenia budowy obiektów komercyjnych na terenach byłych cmentarzy żydowskich.

Co więcej, w 2017 roku Ministerstwo Kultury – we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowskim Instytutem Historycznym, naczelnym rabinem Polski, Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy, Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego – rozpoczęło pierwszą pełną inwentaryzację i weryfikację historycznych granic wszystkich cmentarzy żydowskich w Polsce.

Warto uważnie przeczytać też część raportu dotyczącą polskiej edukacji o Holokauście. Widać, że jej zakres i treść ewidentnie nie podoba się „niektórym obserwatorom”. – Zdaniem niektórych obserwatorów czas przeznaczony na edukację o Holokauście – jedna do dwóch godzin w ciągu roku na danym poziomie nauczania – jest niewystarczający, by uczniowie zrozumieli, czym był Holokaust oraz jakie były jego przyczyny i skutki. Ponadto niektórzy twierdzą, że rząd wprowadził do podstawy programowej określoną narrację historyczną, która na przykład nakazuje nauczycielom prezentację wyłącznie osób odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata podczas omawiania działań podejmowanych przez polskich obywateli w trakcie Holokaustu – czytamy w raporcie.

PEŁNA TREŚĆ RAPORTU TUTAJ.

Mój komentarz: Jeśli ktoś myśli, że na tym raporcie sprawa żydowskich roszczeń zakończy się, to jest bardzo naiwny. Departament Stanu USA stwierdził w oficjalnym dokumencie, że Polska jest winna Żydom pieniądze, a we wstępie do tego dokumentu napisano: „Wierzymy, że w interesie Polski jest rozwiązanie tej kwestii raz na zawsze”. W języku dyplomacji oznacza to, że mamy płacić i naciski w tej sprawie nie ustaną. I chociaż Amerykanie piszą, że „ustawa JUST nie nakłada na żaden kraj wymogu wypłaty pieniędzy osobom fizycznym, rządom innych krajów czy organizacjom międzynarodowym w celu rozwiązania kwestii restytucji”, to oczywistym jest, że wprowadzono do obiegu publicznego narzędzie, które ma służyć do dyscyplinowania nie-Żydów opierających się żydowskim żądaniom.

O sposobach szkalowania Polski przez Żydów na arenie międzynarodowej i o dorabianiu Polakom gęby współsprawców Holokaustu piszę w mojej książce „Żydzi, gender, multikulti, czyli oszustwo i szajba”. Książka do nabycia w sklepie na internetowym TUTAJ.

Źródło informacji: pl.usembassy.gov

Zobacz też:

Żydzi domagają się rozwiązania Marszu Powstania Warszawskiego. Wystosowali list do prezydenta Warszawy

 

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Hammurabi mówi

  Mój komentarz? Niech za komentowanie wystarczy przypomnienie, że to już było. Kiedy? A wtedy, kiedy w Niemczech w niemieckim stylu tę kwestię rozwiązywano „raz na zawsze”. Kto nie wyciąga wniosków z nauk historii, zmuszony będzie pobierać je raz jeszcze!
  Polska, jako kraj i naród najciężej doświadczony przez okupantów i… aliantów ma prawo do odszkodowania, reparacji i zadośćuczynienia. Rachunki za zubożenie Żydów, Niemcy już płacili, natomiast polskie zobowiązania z tytułu odszkodowań dla swoich obywateli przejęły na siebie same USA.
  Czyżby zapomniano o układzie i… milionach wypłaconych rządowi USA?
  Dla przypomnienia:
  UKŁAD MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
  I RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
  DOTYCZĄCY ROSZCZEŃ OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH
  Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki,
  pragnąc dokonując uregulowania roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Polski
  oraz pragnąc dokonać postępu w stosunkach gospodarczych między obu krajami,
  uzgodniły co następuje:
  ARTYKUŁ I

  A. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwany dalej Rządem Polskim, zgadza się zapłacić, Rząd Stanów Zjednoczonych przyjąć sumę $ 40.000.000,- w walucie Stanów Zjednoczonych na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych jak prawnych, do Rządu Polskiego z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, które miało miejsce w dniu lub przed dniem wejścia w życie niniejszego układu.
  B. Zapłata przez Rząd Polski sumy $ 40.000.000,- będzie dokonana do rąk Sekretarza Stanów Zjednoczonych w dwudziesu rocznych ratach po $ 2.000.000,- w walucie Stanów Zjednoczonych, przy czym każda rata powinna być uiszczona w dziesiątym dniu stycznia, poczynając od dnia dziesiatego stycznia 1961 roku.

  ARTYKUŁ II
  Roszczeniami, o których mowa w artykule I i które są uregulowane i zaspokojone niniejszym układem, są roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych z tytułu:
  (a) nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia;

  (b) przejęcia własności albo utraty używania lub użytkowania mienia na podstwaie polskich ustaw, dekretów lub innych zarządzeń, ograniczających lub uszczuplających prawa i interesy związane lub odnoszące się do mienia, przy czym rozumie się, że dla celów niniejszego ustępu data, w której tego rodzaju polskie prawa, dekrety lub inne zarządzenia zostały po raz pierwszy zastosowane do mienia;

  (c) długów przedsiębiorstw, które zostały znacjonalizowane lub przejęte przez Polskę i długów, które obciążały mienie znacjonalizowane, przejęte na własność lub inaczej przejęte przez Polskę.

  ARTYKUŁ III
  Suma zapłacona Rządowi Stanów Zjednoczonych w myśl artykułu I niniejszego układu zostanie rozdzielona w sposób i zgodnie z metodą podziału, zastosowanymi wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych.
  ARTYKUŁ IV
  Po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego, o których mowa w artykule I niniejszego układu. W przypadku gdyby takie roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone przez obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych.
  ARTYKUŁ V
  A. Dla ułatwienia Rządowi Stanów Zjednoczonych rozdziału pomiędzy wnoszących roszczenia sumy mającej być zapłaconą przez Rząd Polski, Rząd Polski dostarczy na życzenie Rządu Stanów Zjednoczonych takich informacji lub dowodów zawierających szczegóły dotyczące własności i wartości mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, jakie mogą być potrzebne lub odpowiadające temu celowi, a w przypadku gdyby takie informacje lub dowody zostały uznane za niewystarczające, zezwoli na zbadanie przez przedstawicieli Rządu Stanów Zjednoczonych, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy polskie, mienia, do którego zgłoszono roszczenie, jako mienia znacjonalizowanego lub przejętego przez Polskę.
  B. W celu zabezpieczenia Rządu Polskiego przed możliwym dochodzeniem prawa za pośrednictwem krajów trzecich, lub w inny sposób, roszczeń uregulowanych układem, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu kopii wszelkich formalnych oświadczeń odnośnie roszczeń, jakie zostaną przedstawione przez wnoszących roszczenia oraz kopii decyzji dotyczących ważności i wysokości roszczeń.

  C. Odnośnie każdego roszczenia, które zostało przez Rząd Stanów Zjednoczonych uznane za ważne, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu oryginalne dokumenty odnoszące się do mienia znacjonalizowanego lub przejętego przez Polskę, z których wynika roszczenie, włączając akcje osób prawnych, stanowiące własność wnoszącego roszczenie, o ile całość mienia takiej osoby prawnej została znacjonalizowana lub przejęta przez Polskę. W przypadku gdy roszczenie nie będzie oparte na takich dokumentach, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu zwolnienie z zobowiązania podpisane przez wnoszącego roszczenie.

  D. Obydwa Rządy będą sobie wzajemnie dostarczać informacji lub udzielać pomocy w zakresie podanym w paragrafach A, B, C niniejszego artykułu, wedle procedury mającej być uzgodnioną pomiędzy obu Rządami.

  ARTYKUŁ VI
  W ciągu 30 dni po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych odwoła swoje zarządzenie blokujące wszelkie polskie mienie w Stanach Zjednoczonych.
  ARTYKUŁ VII
  Załącznik do niniejszego układu stanowi integralną część tego układu.
  ARTYKUŁ VIII
  Na dowód czego podpisani, zaopatrzeni we właściwe pełnomocnictwa przez swoje Rządy, złożyli podpisy na niniejszym układzie.
  Sporządzonow Waszyngtonie dnia 16 lipca 1960 r. w dwóch egemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo idnetyczne.

  ZA RZĄD POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

  1. Zbigniew mówi

   Hammi ma racje – Rozwiazywanie kwestii raz na zawsze cos przypomina i dziwi, ze uzywaja tego zydzi podajac, ze sa przeciez ofiarami z czym fakty sie nie zgadzaja a te wymagania placenia potwierdzaja.

   No i nie podaja, ze „osoby fizyczne” narodowosci zydowskiej nadal sa w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie, wiec ich ustawowo wykluczyli z korzystania ze „skarbnicy zydowskiej” jaka jest dla nich Polska?

   Wyklauczaja tez rzady a wiec Polska nie moze skorzystac pomimo ze podaja iz zydzi w Polsce zyli od wiekow?? Podaja tez ze powstaly nasze straty, chociaz.

   Duda mowil, ze kazdy z nas ma cos z zyda??? No wiec??

   To raczej ujawnia, ze sa to grupy, tak jak Sorosa, krorzy mieli udzial w rabowaniu zydow a wiec mordowaniu takze.

   „Antysemici rozgrzebuja rany a nie chca nam placic” – no kto to widzial?

   Z tego chyba wynika, ze nam powinni placic za kazdego zamordowanego przedsiebiorce i pracownika narodowosci polskiej i zydowskie, ukrainskiej a takze za tych, ktorzy musieli i udalo m sie uciec a na swiecie zorganizowali globalne koncerny.

   Jak zaplaca, to mozna byloby negocjowac ile im sie nalezy i tak jak Szwajcarzy zaplacic im kilkoma sztabkami zlota ….. .

  2. Zbigniew mówi

   Tylko prywatnie osobom fizycznym po procesach nie tak jak nasi adwokaci zagarneli nieruchomosci! Taka kaste wyksztalcili zydzi z PZPR za to tez nam powinni zaplacic ci obroncy ofiar starannie wybranych.

   Jest inny temat a departament stanu niech sie wali tak jak wszystko.

   Dlaczego?

   https://wgospodarce.pl/opinie/83153-izera-oto-polski-e-samochod-galeria

   Wystarczy klepnac w Wojna w Korei i zdziwic sie ze Koreanczycy z Chinczykami zamieniaja sie technologiami budowy samochodow a konsumenci USA piszcza z wrazenia, bo te samochody dyktuja swiatu normy spalin a nie, ze ktos kogos oszukuje na oprogramowaniu.
   Niech sie wiec departament wali razem ze swoimi finansami publicznymi, bo po czyszczeniu finansow pod nazwa Covid prywatne firmy nie maja na wyplate emerytur.

  3. Zbigniew mówi

   Chyba ze departa ment potrafi zablokowac wspolprace malych firm i malych technologow z ruskimi przy budowie uzbrojenia, wiec niech sie wala razem z technologami w systemie gender lBPG – wystarczy ze zaczniemy panikowac na zakupy drozszego gazu z tego departamentu idiotow.

   Zawsze moga grzecznie poprosic abysmy im pomagali, jako konsumenci.

  4. Zbigniew mówi

   Fajne zdjecie – departament stanu siedzi, bo wywracaja sie o wlasne brody zapuszczone tradycyjnie z biedy. Przyjeli, ze „Kolacze moga byc bez pracy” ale trzeba je krasc z goracego pieca i mozna sobie lepkie, zlodziejskie lapy poparzyc.

   Pomogli polskim rodzinom przy budowie polskiego samochodu w cenie polskiej pracy – nie ?
   No to niech sie wala, bo sa falszywi do pierwszego smrodu – Niemcy pomogli i chwala im za to, czesc winy zmazuja.

  5. Zbigniew mówi

   Tak redakcja sie wyszkolila, ze wyszykowany na wlasne sprawy – dzgniety tym tematem nie nadaze pisac – chyba zaczne przemawiac tak jak pan Jacek.

   Ale dobrze idzie, jak bylem zaskoczony gdy na smarfona dostalem celebrycki artykul pana Jacka – prawdziwa uczta.

   Szkoda, ze ten pan Bosak jest taki odporny na tworzenie programu:
   – Mieszkania spoldzielcze i samochod w cenie polskich zarobkow to jest to co potrzebuje rodzina w Polsce!

   Dlaczego on jest taki odporny??

 2. Zbigniew mówi

  Jest jeszcze przypominanie o obowiazku po spoldzielniach i zrzeszen technologow fundacji, roznorodnych.

  Znalazlem odwrotna sytuacje,
  (lubie niezbite dowody zamiast lamentowania, to ze nie mam podwyzki lamentowanie dozuje urabiajac tlo zdarzen)

  „Zuzanna Rudzińska‑Bluszcz jest podobno „społeczną kandydatką” na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Gdy przegląda się spis popierających ją stowarzyszeń i organizacji, to bardziej pasuje do niej określenie „polityczna kandydatka””
  Chwali sie, ze popiera ja 80 stowarzyszen i fundacji, dlatego musi byc RPO za BOdnara.

  Zuzanna Rudzińska‑Bluszcz jest podobno „społeczną kandydatką” na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Gdy przegląda się spis popierających ją stowarzyszeń i organizacji, to bardziej pasuje do niej określenie …………. .

  Kim ona bylaby, jako niedouczony, beznadziejny politycznie prawnik, taka kopia zyciorysu Kidawy?

  No jaka zajmowalaby pozycje spoleczno polityczna?

  No taka jaka wypracowal sobie pan Jacek!

  1. Zbigniew mówi

   Pan Jacek musi wybrac – (mlody ma czas! ale my nie mamy, bo sie panie wszystko wali a swiat schodzi na pysk

   – Chce byc nam przydatny, jako filozof dla waskiej grupy intelektualistow, technologow spolecznych i chwilowo zubozalych i majac 100 lat bedzie obslugiwal jeszcze komputer? W samochodzie jest kilka a z tym sobie juz nie poradzi.

   – W imieniu roznych fundacji moglby podrozowac po swiecie, tak jak Dmowski dziecko wyksztalcic, znalezsc srodowiska tak jak Ford, pieniadze na tasmowa obrobke , to nam opisywac jak Sienkiewicz i uczyc sie po drodze.

   Chyba, ze nie chce sie uczyc a jezeli tak, to nawet nie zostanie filozofem, ani nie bedzie mial szkolenia z Sztucznej inteligencji, wodoru i zastosowania technologii spoldzielczej w zarzadzaniu.

  2. Zbigniew mówi

   Pan Jacek ma do dyspozycji olbrzymie fundusze (a my bysma troche podebrali), bo ma do dyspozycji inny wizerunek swiata i my wiemy a takze 90 % ludzi, ze to jest ta wlasciwa strona weksla.

   No tak, ale samemu nic sie nie zrobi, jezeli nie ma sie diabelskich umiejetnosci wykorzystywania innych ludzi z ich radoscia i emtuzjazmem.

   Wlasnie to jest Polski – prawdziwie Slowianski atut, niezmierzone bogactwo!

   Polakami trzeba zarzadzac entuzjazmem a potrafia przenosic gory!!

  3. Zbigniew mówi

   Trzeba walczyc za pomoca entuzjazmu – zaden woz nie pojedzie bez silnika i konia lub osla.

   Trzeba wobec siebie miec male wymagania ale trza byc cierpliwy jak osiol na gorskiej sciezce, gdzie nie docieraja przepiekne SUVy.

   To co zaczynamy od nowa?
   prosze bardzo.

  4. Zbigniew mówi

   Podstawa zycia kazdej polskiej rodziny jest:
   – Mieszkanie (oczywiscie za darmo, bo spoldzielcze)
   – Samochod z polskiej produkcji, po polskich cenach a wiec Fura a nie padlina
   – Robota – praca, bo wiadomo, ze na pracy mozna najwiecej oszczedzic
   Naprzyklad: na Fure dla corki, bo uczy sie w EU i Moskwie i nowe mieszkanie wg projektu dzieci i zony dla wnukow.

 3. Zbigniew mówi

  Jedziemy.

  Swiat zbudowany jest rownolegle:
  – mieszkanie w jaskiniach
  – poslugiwanie sie kamiennymi narzedziami
  – jazda na oslach
  i temu nie towarzyszyli zydzi, lecz juz 6 tys lat temu Polacy mieli pomocnikow – koty !!
  Security.

  1. Zbigniew mówi

   Na kocia Fundacje natychmiast wysle pozdrowienia – na czyms trzeba oszczedzac i banki to musza widziec

  2. Zbigniew mówi

   https://www.youtube.com/watch?v=i2L89b5RHME

   https://www.youtube.com/watch?v=LpByW2tegoU

   Nasze „bezobslugowe” security, chroni nas przed ideami bandytow, grabierzcow, ze Polacy nie umieja handlowac: wytwarzac i handlowac co daje oczywista przewage konkurencyjna na tymi co tylko handluja z lenistwa …………… .

   Wytwarzanie i handlowanie wymaga rzetelnosci, wrazliwosci na potrzeby kupcow a sam handel ma swoja handlowa moralnosc widoczna w Talmudzie: nie wolno okradac samych siebie a innych gojow nawet trzeba – proste ale ta sa zlodziejskie zasady,

   Dlatego odkrycie, ze juz 6 tys lat temu Polacy mieli koty sciagniete z Bliskiego wschodu jest nasza ochrona ideologiczna i nadzieja, ze se damy rade.

 4. Antyparch mówi

  Parchy zydowskie pozabierali mienie to niech oddadza. I taki Szechter brdzie musial na bruk isc bo skad przywleczony przez Stalina w taborach sovietskoj armii,znalazl sie w Warszawie i mieszkanie dostal w willi w ktorej mieszkal Franek Kutschera w Alei Roz.

 5. W K mówi

  Lasy nie są dane raz na zawsze, więc lasów już nie mamy, ale może zostawią Polakom polany?

 6. ROJ mówi

  PANSTWO ZYDOWSKIE NIE ISTNIALO PRZED WOJNA TO BYLI ZYDZI POLSKIEGO POCHODZENIA PO WOJNIE POSKIE MIASTA BYLY ZNISZCZONE POLACY ICH ODBUDOWALI .PO ZA TYM JESLI MINELO PONAD 70 LAT OD WOJNY I NIE BYLY PLACONE PODATKI OD TYCH NERUCHOMOSCI TO ZYDZI KTOZY UWAZAJA ZE TO JEST ICH MAJATEK SO NAM WINNI OGROMNE PIENADZE ZA NIE PLACENIE PODTKU PLUS ODSETKI LUDZIE NIE DAJMY SIE MANIPOLOWAC PRZEZ ZYDOW KTORZ SA NA TEJ ZIEMI DZIEKI POLAKOM URATOWANYM PRZEZ POLSKICH OBYWATELI .NIE MAM NIC DO ZYDOW ALE ZYDZI ROBICIE SOBIE WROGOW I MACIE CORAZ WIECEJ NIE GRACIE Z OBNIEM NAPEWNO CHINCZYKOM NIE BEDZIECIE MANIOPULOWAC POLACY WYCZYSMY POLSKE Z ANY POLSKICH SZCZOROW

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.