Brawo! Poseł Winnicki składa wniosek o niezwłoczną delegalizację Komunistycznej Partii Polski

Robert Winnicki/fot. twitter
9

Poseł Robert Winnicki złożył wniosek do marszałka Sejmu RP o podjęcie działań prowadzących do delegalizacji Komunistycznej Partii Polski. Winnicki wnosi o „niezwłoczne wystąpienie przez Marszałka Sejmu RP z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 188 pkt 4 Konstytucji RP o orzeczenie niezgodności celów i działania Komunistycznej Partii Polski z Konstytucją RP, a następnie, w przypadku wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w przedmiotowym zakresie, o wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie o niezwłoczne wykreślenie Komunistycznej Partii Polski z ewidencji partii politycznych na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych”.

W sprawie delegalizacji KPP działo się dotychczas niewiele. Wiosną 2017 r. rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Ewa Bialik poinformowała, że prokuratura „prowadzi analizę dotyczącą wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją działalności KPP” i na tym sprawa utknęła, o czym komuniści radośnie informują na swojej stronie fb. Informują też, że zorganizowali wystawę ku czci rewolucji październikowej i ludobójcy Lenina. I nie musieli chować się po krzakach.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poniżej pełna treść wniosku posła Winnickiego opublikowana na stronie Ruchu Narodowego.

Warszawa, 26.01.2018 r.

Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

WNIOSEK O WYSTĄPIENIE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
O ORZECZENIE NIEZGODNOŚCI CELÓW I DZIAŁANIA KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI Z KONSTYTUCJĄ RP

W imieniu własnym wnoszę o niezwłoczne wystąpienie przez Marszałka Sejmu RP
z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 188 pkt 4 Konstytucji RP o orzeczenie niezgodności celów i działania Komunistycznej Partii Polski z Konstytucją RP, a następnie, w przypadku wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w przedmiotowym zakresie, o wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie o niezwłoczne wykreślenie Komunistycznej Partii Polski z ewidencji partii politycznych na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

UZASADNIENIE

Dnia 9 października 2002 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrowana została Komunistyczna Partia Polski (nr wpisu do ewidencji partii politycznych – 152, dalej w skrócie KPP).

Na wstępie należy wskazać, że KPP zgodnie z postanowieniami statutu jako godła używa sierpa i młota, hymnem partii jest „Międzynarodówka”, sztandar partii jest koloru czerwonego (art. 57 statutu KPP). Powyższe symbole w sposób jednoznaczny i bezsprzeczny odnoszą się do symboli komunistycznych stosowanych i wykorzystywanych przez totalitarne partie i organizacje komunistyczne. Przyjęcie tak określonej symboliki, zgodnie z orzecznictwem konstytucyjnym, należy uznać za część programu partii. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dniaz dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn.. akt Pp 1/10:

Treści wyrażone przez symbole, którymi posługuje się partia polityczna, mogą konkretyzować, objaśniać, wzbogacać czy wręcz modyfikować postanowienia zawarte w statucie lub w programie partii, bez formalnej zmiany tych dokumentów. Treści płynące z symboli partii mogą wreszcie czynić treści zawarte w statucie lub programie partii bardziej sugestywnymi. (…) Ocenie Trybunału Konstytucyjnego, w ramach kontroli sprawowanej w trybie prewencyjnym, podlegają treści, jakie wyrażają te znaki. Odmienna wykładnia stawiałaby pod znakiem zapytania jakąkolwiek aktywność sądu w toku postępowania o wpis do ewidencji znaków graficznych, które wszak mogą być nośnikami informacji o celach lub o zasadach działania partii.

W związku z powyższym posługiwanie się przez partię symbolami komunistycznymi należy uznać również za odwoływanie się do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, których te symbole są nośnikami. Powyższe stanowisko wskazujące, że cele partii politycznej mogą zostać wyrażone nie tylko w statucie, dokumentach programowych, ale również za pomocą innych form wyrażania treści (np. symboli i znaków graficznych), które ujawniają tożsamość ideową organizacji, jest aprobowane w doktrynie prawa konstytucyjnego (tak m.in. A. Mączyński, J. Podkowik, Komentarz do art. 188 Konstytucji RP [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. M.  Safjan, L. Bosek).

W związku z działalnością partii politycznych, jak trafnie wskazał w J. Sułkowski (J. Sułkowski, Komentarz do art. 13 Konstytucji RP [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M.  Safjan, L. Bosek), ocena ta odnosi się do:

1) działań propagandowych zewnętrznych (werbalnych, audiowizualnych, pisemnych lub innych ekspresyjnych, jak przemówienia na wiecach lub w parlamencie, wywiady w środkach masowego przekazu, audycje radiowe, rozpowszechnianie treści w prasie, internecie, na ulotkach, plakatach, emblematach, logo ugrupowania, strojach, a nawet gestach);

2) działań propagandowych wewnętrznych nieskierowanych do wyborców czy osób trzecich podejmowanych na spotkaniach zamkniętych, zebraniach, naradach, także zwartych w dokumentach;

3) innych zachowań osób związanych z partią (stosowanie przemocy, gróźb, niszczenia mienia, prześladowań, popełniania czynów zabronionych).

Analizując działalność KPP w pkt 1 tj. działań propagandowych zewnętrznych należy wskazać przede wszystkim na publikacje zawarte w „Brzasku” – oficjalnym biuletynie KPP (archiwalne numery dostępne na stronie internetowej partii – www.kom-pol.org). Na wstępie należy wskazać, że treści zawarte w czasopiśmie były przedmiotem postępowania karnego, a działacza KPP oskarżono o to, że „publicznie propagował totalitarny ustrój państwa, w ten sposób, że wchodząc w skład zespołu redakcyjnego czasopisma „Brzask” zamieszczał na jego łamach treści, odwołujące się bezpośrednio do idei komunistycznego ustroju państwa oraz marksizmu i leninizmu, publikowane następnie na stronie internetowej www.kompol.org, co w kontekście doświadczeń historycznych jest zaprzeczeniem wartości demokratycznych”.) tj. o naruszenie art. 256 ust. 1 Kodeksu karnego. W przedmiotowej sprawie dnia 31 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej skazał czterech działaczy KPP za propagowanie ideologii komunistycznej na łamach pisma „Brzask” oraz partyjnej stronie internetowej na kary 9 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania przymusowej, nieodpłatnej pracy społecznej oraz na kary grzywny (wyrok nieprawomocny). Na potrzeby przedmiotowej sprawy pion śledczy IPN wspólnie z prokuraturą zlecił przygotowanie dogłębnej analizy treści zamieszczanych w latach 2008-2014 w „Brzasku”, z której wynika, że czasopismo propaguje system totalitarny. Zasadnym jest wystąpienie Marszałka Sejmu o przedłożenie kopi przedmiotowej opinii biegłego na potrzeby postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Ponadto należy wskazać, że na inne wydarzenia z działalności KPP. Partia ta zorganizowała w Dąbrowie Górniczej skandaliczne obchody Święta Pracy 1 maja, w których udział wziął również prezydent miasta Zbigniew Podraza. Podczas uroczystości działacze tej organizacji afiszowali się z flagami, na których widniały podobizny Włodzimierza Lenina, a także zakazane w Polsce symbole – sierp i młot.

W zakresie prezentacji ustroju komunistycznego na emblematach, banerach, ubraniach, flagach, ulotkach i pozostałych materiałach propagandowych nieustannie dochodzi do rozpowszechniania totalitarnej ideologii poprzez zamieszczanie symboli komunistycznych stanowiących nośnik informacji programowych o celach, metodach działania KPP jako partii odwołującej się do komunizmu. W warstwie programowej działacze i organy KPP bezpośrednio jako wskazują na wykorzystywanie „metod marksizmu-leninizmu” (tak m.in. „Brzask”, nr 06/220, czerwiec 2011, s. 2, dostęp na kom-pol.org – oficjalnej stronie partii) , który niewątpliwie jest komunistycznym totalitaryzmem oraz wiąże się ze stosowaniem przemocy.

Zgodnie z art. 13 Konstytucji RP zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Literalne brzmienie przepisu wskazuje na odwołania do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu znajdujących się w programach partii politycznych. Jednakże zastosowanie wyłącznie literalnej wykładni prowadziłoby do absurdalnych wniosków – każda totalitarna organizacja, która nie posiadałaby programu lub nie odnosiłby się do totalitarnych metod i praktyk działania, mogłaby legalnie funkcjonować, także w sytuacji faktycznego realizowania i nawiązywania do totalitaryzmu w innych dokumentach, uchwałach, stanowiskach organów, a przede wszystkim w organach prasowych, biuletynach itp.). Należy wskazać, że żaden przepis nie nakłada obowiązku posiadania przez partie polityczną programu politycznego. Zasadnym jest w tym wypadku rozumienie jako „programu” każdego przejawu realizowanej lub planowanej działalności partii, jej wizji ustroju państwa, systemu społeczno-gospodarczego.

Ponadto za wzorzec kontroli konstytucyjnej w przypadku badania przez Trybunał Konstytucyjny działalności partii politycznych uznać należy również art. 58 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że „zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą.” Przedmiotowy przepis należy traktować jako komplementarny z art. 13 Konstytucji RP (tak m.in. J. Sułkowski, Komentarz do art. 13 Konstytucji RP [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M.  Safjan, L.Bosek).

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP Marszałek Sejmu jest podmiotem posiadającym legitymację do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami obejmującymi sprawy, o których mowa w art. 188 ust. 4 Konstytucji RP.

Źródło: ruchnarodowy.net

 

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Przebiśnieg mówi

  Tak należy . Brawo Panie Pośle Robercie Winnicki ! Brawo Panie Jacku Międlarze, mam nadzieję przyszły Prezydencie Wolnej Polski ! Brawo Panie Robercie Bąkiewiczu, mam nadzieję przyszły Premierze Wolnej Polski ! Tak trzymać ! Młodzi Polacy razem i w ofensywie !

 2. michu mówi

  Jak zwykle w Polsce po okrągłostołowej żadnemu komuniście nic się nie stanie. Tego możemy być pewni.

 3. goj mówi

  Jeszcze pół roku temu nic o tym gościu nie słyszałem, dziś czytam o nim chyba średnio co 2-3 dni. Ruch Narodowy się rozkręca. I bardzo mi się to podoba!

  Słyszałem plotki, że ONR zaczęło z nimi rozmawiać, może ich poprą? Fajnie by było, gdyby dogadali się również Adolfem Kudlińskim i jego Partia Słowian Polskich pod wspólnym sztandarem weszła do Sejmu. W Sejmie, to już można działać zgodnie ze swoim sumieniem, ważne jest to, żeby się tam dostać.

  1. Sowa mówi

   @ Wiedzon Spadaj marksistowski idioto względnie hochsztaplerze !

 4. Waldemar mówi

  Tak trzymać, Narodowcy na Marszu niepodległości 11 listopada. Robert Winnicki i Jacek Międlar na czele marszu.

 5. zj mówi

  I bardzo dobrze,w następnej kolejności dziwoląg Razem i wszelkie inne lewackie kanapówki

 6. Paweł mówi

  Mam tylko NADZIEJĘ ŻE W TYM ROKU PÓJDZIEMY NAPRAWDĘ WSZYSCY RAZEM 11 LISTOPADA W MARSZU. Ja już zaklepałem datę w pracy że mnie nie ma w tym dniu. A i zabiorę ze sobą swoich synów. Sorry że to będzie mój pierwszy raz ale to jest spowodowane finansami rodzinnymi że muszę „dymać” za miedzą. PROSZĘ TYLKO O ZJEDNOCZENIE bo ten PEDAŁ JOHNNY D wraz z jego mocodawcami nie odpuści. CWP

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.