Uczestnicy konferencji IPN domagają się zakazania Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce

Romuald Rajs "Bury"/ fot. arch.
14

Instytut Pamięci Narodowej zorganizował w Krakowie międzynarodową konferencją „Za waszą i naszą wolność” z udziałem dawnych działaczy opozycyjnych z republik poradzieckich. Odbywająca się w dniach 23-24 maja konferencja została zorganizowana dla uczczenia 30. rocznicy powstania Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, który stawiał sobie za cel wspieranie antykomunistycznych ruchów opozycyjnych w republikach Związku Radzieckiego.

Jak informuje sekcja białoruska fundowanego przez USA Radia Wolna Europa, zebrani na konferencji dawni opozycjoniści uchwalili rezolucję w której domagają się od polskich władz zakazania Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanego corocznie w Hajnówce przez narodowców.

„Zwracamy się do polskich władz lokalnych i polskich patriotów, żaby dziś osoby o szczerości i patriotyzmie których nie wątpimy, broniąc pamięci o „żołnierzach wyklętych””, robili to w zgodzie z prawem, wspólnym interesem i sprawiedliwym podejściem, nie pozwolili na tak zwane „marsze Burego” – zaapelowali uczestnicy konferencji, odnosząc się do postaci żołnierza Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Romualda Rajsa „Burego”.

Inicjatorem rezolucji był znany białoruski działacz opozycyjny i emigrant Zianon Paźniak. Na pytanie reportera Radia Swaboda czy białoruski polityk ma prawo dyktować Polakom jakie marsze obywają się na terytorium Polski, Paźniak odpowiedział, że „ta sprawa ma oznaki ludobójstwa” i marsz narusza „europejskie normy prawne i wartości chrześcijańskie”. Według Paźniaka hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych to „prowokacyjny marsz na mogiłach ofiar”, którego uczestnicy „sławią morderców”. Paźniak pochwalił też w wywiadzie Niemców: „pokajali się za wszystkie przestępstwa hitlerowców, wypłacili wszystkim reparacje”.

Źródło: kresy.pl

Przeczytaj też:

Szaleństwo! OMZRiK składa doniesienie na rekonstruktorów z marszu w Hajnówce. Zobaczcie, za co [WIDEO]

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Spostrzegawczy mówi

  Niektórzy Białorusini też niestety kolaborowali z niemiecko- żydowskimi nazistami.

  1. Krzysiek mówi

   Zwlaszcza male dzieci, kobiety i starcy.

  2. SOBR mówi

   białorusini to takie samo ścierwo jak rzyci i ukraińcy

  3. julie mówi

   Moja babcia kiedys , bardzo czesto to podkreslala. Przekazujac na wlasny sposob acz zaslyszane slowa , ktore nas Polakow mialy kaleczyc , ranic . A na koniec pewnych epitetow dodawala zwrot – bydlo ! Wtedy tez szla cala wiazanka na szfaboji i zydoji , no i tez bylo – bydlo ! Nauczyla mnie przesmiewczej pioseneczki o zidkach , haj waj tadahrrretkum haj waj bim … . I byla niesamowita zadziora , ale nigdy nie kradla , nie krzywdzila , nie obmawiala . I calym swym sercem Polki wierzyla w Pana Boga. Szczesc Boze Polesie.

 2. michu mówi

  Tam jest w sumie ponoć masońskie hasło „Za waszą wolność i naszą”, głównie z naciskiem za waszą, czyli jeśli chodzi o myślenie z punktu widzenia np Anglosasów „za naszą” z czego my czyli Polacy nie koniecznie coś musimy mieć, ale to typowe gloryfikowanie tzw podpuchy ;).

 3. Piotrx mówi

  Warto by też prześledzić jakie pochodzenie narodowe mają ci „koncesjonowani opozycjoniści”

  http://rcin.org.pl/Content/48348/WA303_61545_A507-DN-R-43-1_Grzybowski.pdf

  ….Jednym ze sposobów „zwalczania” Polaków było wysyłanie na roboty przymusowe do
  Niemiec. BLS była zaangażowana w akcję werbunkową, więc usiłowała w ten sposób pozbyć
  się elementu polskiego. Już 15 I 1942 r. szef BLS zawarł układ z komisją werbunkową
  ze Śląska działającą w Mińsku, Słucku, Baranowiczach i Białej Podlaskiej31. 30 X 1942 r.
  Kube zlecił Jermaczence wszczęcie agitacji mającej na celu zachęcenie jak największej liczby
  Białorusinów do włączenia się w tę akcję. Kube uważał, że działacze BLS są w stanie
  przekonać Białorusinów do dobrowolnego wyjazdu do Niemiec. Propagandyści z ramienia
  BLS mieli obowiązek sporządzać listy imienne „ochotników”, którzy mieli być wysłani do
  III Rzeszy oraz zapewnić im wyposażenie w odzież zimową. Na członkach BLS spoczęła
  również odpowiedzialność za organizację transportu „ochotników” do Niemiec. Każdy oddział
  rejonowy BLS był zobowiązany do podania 120 nazwisk osób mających wyjechać.
  Działacze BLS postanowili wykorzystać tę akcję do osiągnięcia własnych celów politycznych.
  Widziano w niej kolejną możliwość pozbycia się elementów „wrogich” i „zbędnych”.
  16 XI 1942 r. szef BLS skierował do rejonowych i miejskich kierowników organizacji poufny
  rozkaz w sprawie przeprowadzenia werbunku. W omawianym dokumencie Jermaczenko nakazywał
  swoim podwładnym przy sporządzeniu list imiennych „ochotników” na wyjazd do
  Niemiec brać pod uwagę narodowość kandydatów. W pierwszej kolejności umieszczeniu na
  tej liście podlegali Polacy i „wszystkie osoby będące Białorusinami, lecz bezzasadnie uważające
  się za Polaków i nie biorące czynnego udziału w odrodzeniu ojczyzny”

  O tym, jak te wytyczne były wcielane w życie, wymowne świadczą sprawozdania wójtów białoruskich. Na przykład wójt gminy koczanowskiej w powiecie nieświeskim 2 V 1943 r. sporządził listę imienną osób
  podlegających przymusowej wywózce do III Rzeszy, na której umieścił kilkaset osób narodowości
  polskiej.

  Zgodnie z planami nacjonalistów usunięciu z Białorusi podlegała inteligencja polska oraz
  Polacy stanowiący element napływowy z innych części Polski, natomiast większość katolickiej
  ludności wiejskiej traktowano jako „zabłąkane owce”, którym należy udzielić intensywnej
  „opieki narodowej” w duchu białoruskim. Jest godny podkreślenia fakt, iż działacze BLS
  zaproponowali Niemcom deportowanie z Nowogródczyzny i Słonimszczyzny 4–6 tys. polskich
  nauczycieli, urzędników, ziemian i duchownych.

  Rzeczywisty udział działaczy białoruskich w akcji antypolskiej polegał również na denuncjacji
  Polaków u władz niemieckich. Dostępne dokumenty archiwalne pozwalają odtworzyć
  udział nacjonalistów białoruskich w denuncjacji Polaków. Po przeanalizowaniu treści
  donosów można wysnuć wniosek, iż najczęściej Polakom jako „agentom Sikorskiego” zarzucano
  działalność na szkodę III Rzeszy i to, że przeszkadzają „narodowi białoruskiemu
  czynnie budować Nowy Porządek, który przyniosła Wielka Armia Niemiecka”…..

  Bardzo złożona sytuacja zaistniała w okręgu hancewickim. Po przekazaniu przez Wehrmacht
  kontroli administracji cywilnej, na kluczowych stanowiskach znalazło się wielu
  Polaków. Na przykład komendantem policji został Stanisław Okinczyc, pochodzący z centralnej
  Polski. Za sprawą Okinczyca miejscowa policja rekrutowała się spośród Polaków,
  m.in. zakonspirowanych członków podziemia. W 1942 r. w ramach Polenaktion Okinczyc
  został odsunięty od pełnienia swych funkcji, a następnie aresztowany i stracony. Jego miejsce
  zastąpił Białorusin Eustachy Filipowicz, powiązany z BLS Dokonał on czystki w policji,
  usuwając z niej „elementy polskie” i obsadzając ją „swymi ludźmi”. Akcja antypolska rozpoczęła
  się aresztowaniami wśród inteligencji polskiej. Aktywiści BLS w tym okręgu aktywnie
  angażowali się w akcję, sporządzając listę „groźnych elementów” i dostarczając ją Gestapo.
  Posługując się listą, Filipowicz wydawał rozkazy aresztowania. Według pewnych danych, na
  skutek tych działań rozstrzelano ponad 60 osób….

  Na przełomie 1942–
  1943 r. podziemie polskie donosiło o stopniowej „białorutenizacji” powiatów nowogródzkiego
  i baranowickiego. W jednym ze sprawozdań czytamy m.in.: „Powiaty południowe
  woj. Nowogródzkiego o zdecydowanej przewadze ludności prawosławnej, jak Nowogródzki
  i Nieświeski oraz mieszane, jak Baranowicki i Słonimski, posiadały najpodatniejszy grunt
  dla propagandy antypolskiej. To też w nich głównie skupiała się akcja nacjonalistyczna bia­
  łoruska […])Wiadomości ostatnie z tego terenu brzmią nadzwyczaj niepomyślnie. Wszystkie
  instytucje, wszystkie posterunki życia oddano żywiołowi białoruskiemu. Zbiałoruszczono
  szkołę, kościół, urzędy, gorączkowo sposobi się surogat mieszczaństwa i inteligencji biało­ruskiej, celem obsadzenia miast. Żywioł polski jest tępiony z niesłychaną zapamiętałością”.

  W nocy 28–29 VI 1942 r. w powiecie nowogródzkim rozpoczęły się masowe aresztowania
  Polaków. Wśród aresztowanych znaleźli się m.in. ks. Michał Dalecki, ks. Józef Kuczyński
  i ks. Stefan Sieczko. Aresztowanych przywieziono do więzienia SD w Baranowiczach.
  W Nowogródku 24 VII 1942 r. aresztowano kolejną dużą grupę ludzi. Po przesłuchaniu,
  63 osoby rozstrzelano 31 VII 1942 r. W trakcie Polenaktion uwidoczniły się pewne rozbieżności
  poglądów między komisarzem generalnym Białorusi a miejscowym gebietskomisarzem.
  Kube wyznaczył na stanowisko burmistrza Białorusina z ramienia działaczy
  białoruskich, lecz gebietskomisarz próbował nie dopuścić do objęcia przez niego placówki,
  gdyż zależało mu na tym, żeby na tamtym stanowisku pozostał odpowiednio wykształcony
  Polak. Gebietskomisarz był świadom faktu, że wśród Białorusinów fachowcy stanowią
  znikomy odsetek. Niezadowolony był też z faktu, że aresztowano nawet osoby pracujące
  w administracji w charakterze tłumaczy i kierowników działów. Za sprawą interwencji gebietskomisarza
  około 200 aresztowanych pozostało przy życiu, gdyż egzekucję zastąpiono
  deportacją na roboty do Niemiec.

  Istnieją poważne przesłanki, by przypuszczać, że działacze białoruscy na Nowogródczyźnie maczali palce w akcji antypolskiej. Zdaniem podziemia polskiego do aresztowań przyczynili się nacjonaliści białoruscy, którzy sporządzali wykazy osób przeznaczonych do aresztowania. Podziemie polskie ułożyło listę Białorusinów, któ­rym zarzucano udział w akcji antypolskiej….

  W okręgu baranowickim funkcję denuncjatora antypolskiego pełnił Włodzimierz
  Biedrycki, kierownik miejscowego działu propagandy. W swoich donosach do gebietskomisarza
  pisał m.in.: „Co się tyczy wrogiego nam obozu polskiego, to polska inteligencja nacjonalistyczna
  […] nie zmieniła swej postawy. Grupa nacjonalistów polskich w Baranowiczach
  z lekarzami Deresetem, Wasilewskim, Laskowskim i innymi na czele kontynuuje swoją
  wrogą [działalność]”. Biedrycki ostrzegał przed powstaniem w Baranowiczach „organizacji
  polskiej”. Nie wiemy, w jakim stopniu donosy Biedryckiego przyczyniły się do areszto­wań i zagłady ludności polskiej, którą krótko po tym poddano represjom, lecz faktem jest, iż
  26–30 VI 1942 r. w powiecie baranowickim nastąpiła fala aresztowań inteligencji polskiej.

  W więzieniu znalazło się blisko 1 tys. osób, z czego uwolniono zaledwie około 20. Pozostali
  więźniowie zostali straceni 13 VII 1942 r. podczas masowej egzekucji na cmentarzu prawosławnym
  w Baranowiczach. Represje antypolskie w okręgu baranowickim kontynuowano
  nawet w 1944 r. Przykładowo w marcu 1944 r. w Klecku i Nieświeżu miały miejsce aresztowania
  młodzieży. Część aresztowanych zgładzono w Kołdyczewie……

  Skala ofiar Polenaktion jest trudna do oszacowania. Jak wynika z fragmentarycznych
  źródeł, latem 1942 r. na Nowogródczyźnie śmierć poniosło około 700 osób, w tym
  w Nowogródku 63, Lidzie 14, Słonimie 90, Nieświeżu 72, Baranowiczach 400. W chwili
  obecnej ustalono tożsamość przeszło 200 przedstawicieli inteligencji polskiej zamordowanych
  w Nowogródzkiem. Aresztowania i egzekucje były kontynuowane przynajmniej do
  lata 1943 r. Tak na przykład jesienią 1943 r. w Słonimie rozstrzelano 84 Polaków. W lutym
  1943 r. w Ostrowcu, Smórgoni i Oszmianie stracono blisko 400 osób. W maju i czerwcu
  1943 r. w Baranowiczach zgładzono ok. 100 ludzi. W świetle powyższego nasuwa się wniosek,
  iż mamy do czynienia z ponad 1 tys. śmiertelnych ofiar, nie licząc tysięcy uwięzionych
  i wywiezionych na roboty do III Rzeszy….

  1. Włościanka mówi

   Podpowiedz, proszę jak dowiedzieć się kto zamordował w tamtych czasach dwie siostry mojej babki w powiecie wilejskim? Podobno żydzi z lasu, tak mówili mieszkańcy wsi.

 4. jasne jak słońce ! mówi

  Krotko napisze , wolnośc Tomku w swoim domku , nikt nie bedzie nam dyktowal obcy , co mamy robic u siebie w domu !!

  1. Krzysiek mówi

   ale my mamy prawo dyktować innym co mają mówić i upamiętnić?

  2. michu mówi

   Od kiedy?

 5. Krzysiek mówi

  Powinismy zaprzestać tego marszu i postawić pomnik pomordowanych cywilom. Nie jesteśmy jakimis bezmyslnymi debilami, zeby zaprzeczać zbrodni na cywilach dokonanej prsez Burego. Mamy wystarczajaco duzo chwalebnych postaw i osiągnięć w historii. Nie chcielibysmy byc tak traktowani przez inne państwa.

  1. michu mówi

   Można by wtedy pomyśleć, że uwiarygadniamy nieprawdę.

 6. Jacek mówi

  A co stoi na przeszkodzie,żeby wichrzyciela Pażniaka odesłać na Białoruś?

 7. Pola kowalska mówi

  Myslalam ze Hajnowka lezy w Polsce a nie w Rosji czy wrogiej nam ukrainie.moze nie marsz a tych dupkow zyowsko komunistycznych odeslac skat to przylazlo do Polski i z ktorego kolchozu

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.