„To polityka, która bardzo mocno nam się opłaciła.” „Dobra zmiana” na kolanach przed żydowskim lobby. PiS zmienia ustawę o IPN

Mateusz Morawiecki i Jonny Daniels / Fot. Twitter
19

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofuje się z kluczowego zapisu w nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, o odpowiedzialności karnej. O uzupełnienie porządku obrad sejmowych o ten punkt, do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, zwrócił się dzisiaj rano (27 czerwca 2018) premier Mateusz Morawiecki. Kuchciński potraktował ten wniosek jako „projekt pilny” i nowelizację przegłosowano w dwie godziny. My przed tym przestrzegaliśmy o ministrowie Morawieckiego zapowiadali to od tym tygodni (przeczytaj – klik).

Chcemy dokonać korekty polegającej na odstąpieniu od części styczniowej nowelizacji ustawy o IPN. Odchodzimy od przepisów karnych, które mogą odwracać uwagę od celu, jaki przyświecał tym pierwszym zmianom. Trzeba pamiętać, że tym celem była i jest obrona dobrego imienia Polski i prawdy historycznej – w Radiowej Jedynce powiedział szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

W styczniu bieżącego roku, po uchwaleniu nowelizacji ustawy o IPN, która zakładała karę nawet 3 lat więzienia dla tych, którzy będą przypisywać Polakom partycypację w nazistowskich eksterminacjach czy oczerniać Polskę określeniami typu „polskie obozy śmierci”, Żydzi dostali białej gorączki. Pod wpływem obelg i nacisków ze strony USA, Izraela i żydowskiego lobby, przed którym ekipa rządząca podkula pod siebie ogon, rząd PiS przegłosował zmiany w nowelizacji, która została przegłosowana niemal pół roku temu. Od dziś nowelizacja ustawy o IPN, która już w styczniu była prawniczym bublem, stała się świstkiem kompromitującym Polskę na arenie międzynarodowej. W godzinach przedpołudniowych, Sejm przyjął poprawki w noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Za opowiedziało się 388 posłów. Za wykreśleniem z nowelizacji wzmianki o „odpowiedzialności karnej” opowiedziało się 388 posłów. „Dobra zmiana” i „obóz zdrady narodowej” przegłosował nowelę wspólnymi siłami.

Co na temat nowelizacji z mównicy sejmowej mówili posłowie?

– Przypomnę, że Niemcy czi Izrael mają instrumenty do karania za kłamstwo oświęcimskie. Dziś urządzacie grandę. To nie może tak przejść. Na znak protestu będę blokował tę mównice przez najbliższą godzinę – grzmiał z mównicy poseł Robert Winnicki i wymieniał oszustwa rządu PiS ws. banderyzmu, polityki historycznej, żydowskich kłamstw oraz sprowadzania do Polski islamskich migrantów.

Tymczasem Mateusz Morawiecki, najwyraźniej doskonale przeszkolony przez specjalistów od public relations (czytaj: manipulacji)mydlił Polakom oczy i przekonywał, że rząd PiS-u nie ugiął się pod żydowskimi naciskami, a z założenia ustawa miała wstrząsnąć opinią publiczną, a wzmianka o „odpowiedzialności karnej” była tylko chwilowym straszakiem. Dacie wiarę?

– Państwo doskonale wiecie, jak bardzo ta prawda była zakłamywana. Wiecie, jak taki wstrząs był potrzebny. Dlatego cały świat zaczął rozmawiać o tym i dlatego dziś mamy przynajmniej tyle, że nikt na świecie nie będzie bezkarnie mówił o polskich obozach śmierci. Kanclerz Niemiec i szef MSZ Niemiec jednoznacznie wskazują na wyłączną winę Niemiec przy wywołaniu II wojny światowej i przeprowadzeni strasznej zbrodni Holokaustu. My ostatnio zaczęliśmy tłumaczyć się z nieswoich grzechów. Serial puszczany w TV „Nasze matki, nasi ojcowie” – tam żołnierze AK mordowali Żydów! – mówił premier i następnie chwalił swój rząd, że mimo nacisków „utrzymał tę ustawę” i nadal istnieje możliwość, by pozywać tych, którzy imputują Polakom nazistowskie zbrodnie. Tą możliwością są „instrumenty cywilno-prawne”, które w praktyce… nie znaczą praktycznie nic.

– Nie tylko utrzymujemy te ustawę, ale cały rozdział 6C, który dotyczy instrumentów cywilno-prawnych. Razem brońmy dobrego imienia narodu Polskiego i Rzeczpospolitej – powiedział Morawiecki.

Dalsza część wystąpienia premiera wręcz powala z nóg. Morawiecki mówił o jakimś dialogu z „żydowskimi partnerami”. Czy mamy przypomnieć jak ten dialog wyglądał w ostatnich miesiącach? Ile hektolitrów pomyj wylano na polskie głowy? Jak bardzo oczerniano nas w polskojęzycznych i zagranicznych mediach i zrównywano z niemieckimi zbrodniarzami?

Dzięki ustawie o IPN przez kilka miesięcy do tej pory byliśmy w stanie w ogromnym stopniu pobudzić świadomość u wielu naszych partnerów, również u partnerów żydowskich. Nasz dialog, czasami bardzo trudny, nigdy nie doprowadziłby nas do tego momentu – z sejmowej mównicy mówił Morawiecki i dodał: To polityka, która bardzo mocno nam się opłaciła.

Jaka polityka? Komu się opłaciła, jeżeli już tylko i wyłącznie wam – zakłamanym politykom, tanim cwaniaczkom na smyczy imperialistów. Jaka obrona Rzeczypospolitej? Jedyne na co was stać, to podkulić ogon przed żydowskim jazgotem. Panie Premierze, czy nie pamięta pan haniebnych słów, które padały i wciąć padają pod naszym adresem? Czy zapewnienie z USA i Izraela, że będziecie w stanie wypłacić Polakom obiecane socjale i utrzymywać kontakty ze światowymi bankami, jest ważniejsze od dobrego imienia naszego narodu? Przypomnę Panu: Żadne prawo nie może ukryć krwi, żaden interes nie może ukryć antysemityzmu. Polska musi zrobić swój rachunek sumienia. (…) Polacy pomagali w nazistowskiej eksterminacji – na polskiej ziemi, w obecności przedstawicieli rządu i prezydenta Andrzeja Dudy powiedział prezydent Izraela Reuven Riwlin. Niby w jaki sposób walczyliście z tymi wynurzeniami? Skorzystaliście z „instrumentów cywilno-prawnych”. Dość tych kpin!

Czas skończyć ten zakłamany teatrzyk. Nie ma żadnej „dobrej zmiany” i „powstawania z kolan”. Zamiast „dobrej zmiany” jest banda cwaniaczków na smyczy obcych mocodawców, dla których sukcesem jest „utrzymanie ustawy” vel prawniczego bubla. Zamiast „powstawania z kolan” jest prawdziwy knock down, po żydowskim lewym sierpowym, który Morawiecki nazwał polsko-żydowskim „dialogiem”. Taka to „dobra zmiana”… na kolanach przed żydowskim lobby.

Przypominamy treść nowelizacji ustawy o IPN ze stycznia 2018 roku:

Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.: – zbrodni nazistowskich, – zbrodni komunistycznych, – zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, – innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne,”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego;”;

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925–1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Zbrodnią ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką jest również udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej.”;

3) art. 45a otrzymuje brzmienie:

„Art. 45a. Prokurator oddziałowej komisji wszczyna śledztwa w sprawach o przestępstwa określone w art. 54–55a.”;

4) uchyla się art. 53n;

5) po rozdziale 6b dodaje się rozdział 6c w brzmieniu:

„Rozdział 6c Ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego

Art. 53o. Do ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) o ochronie dóbr osobistych. Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługują Skarbowi Państwa.

Art. 53p. Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć również Instytut Pamięci Narodowej. W sprawach tych Instytut Pamięci Narodowej ma zdolność sądową.

Art. 53q. Przepisy art. 53o i art. 53p mają zastosowanie niezależnie od tego, jakie prawo jest właściwe.”;

6) po art. 55 dodaje się art. 55a i art. 55b w brzmieniu:

Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej.

Art. 55b. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681) w art. 6 po ust. 4b dodaje się ust. 4c–4o w brzmieniu

„4c. Podmioty, o których mowa w ust. 4 i 4b, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

4d. Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi może obejmować nakłady konieczne na:

1) wykonywanie czynności związanych z poszukiwaniem, budową, remontem, przeniesieniem i utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych;

2) niezbędne czynności dodatkowe prowadzące do realizacji celów, o których mowa w pkt 1;

3) prowadzenie badań naukowych, ekshumacji i badań archeologicznych związanych z grobami i cmentarzami wojennymi.

4e. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie zadań, o których mowa w ust. 4d.

4f. Jeżeli grób lub cmentarz wojenny ma wyjątkową wartość historyczną, w szczególności potwierdzoną obję- ciem go jedną z form ochrony wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10), dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie zadań, o których mowa w ust. 4d.

4g. Jeżeli z uwagi na stan zachowania grobu lub cmentarza wojennego wymagane jest niezwłoczne podjęcie zadań, o których mowa w ust. 4d, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych zadań.

4h. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo wojewody, może udzielić dotacji podmiotom, o których mowa w ust. 4 i 4b, na ich wniosek. Wojewoda wyraża opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w którym zwraca się on o wyrażenie opinii.

4i. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą;

2) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;

3) wskazanie rodzaju zadania i wskazanie grobu lub cmentarza wojennego, którego dotyczy wniosek, wraz z danymi adresowymi, o ile dane te można ustalić;

4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

5) harmonogram wykonania zadania;

6) oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłowe wykonanie zadania;

7) kosztorys całkowitych kosztów wykonania zadania.

4j. Dotacji udziela się na podstawie umowy zawartej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z podmiotami, o których mowa w ust. 4 i 4b.

4k. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań, które zostaną wykonane w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku, zawiera:

1) określenie zakresu planowanego zadania i terminu jego wykonania;

2) wskazanie grobu lub cmentarza wojennego, którego dotyczy umowa;

3) określenie wysokości udzielonej dotacji oraz terminu i trybu jej płatności;

4) określenie trybu kontroli wykonania umowy;

5) określenie sposobu rozliczenia dotacji;

6) określenie warunków i sposobu zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

4l. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań wykonanych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku zawiera:

1) określenie zakresu wykonanych zadań i terminu ich wykonania;

2) wskazanie grobu lub cmentarza wojennego, którego dotyczy umowa;

3) określenie wysokości dotacji oraz terminu jej płatności;

4) określenie trybu kontroli wykonania umowy;

5) określenie sposobu rozliczenia dotacji.

4m. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi, które zostaną wykonane w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku.

4n. Wniosek o udzielenie dotacji rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego otrzymania. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149).

4o. Dochodzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należności wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z tytułu niewykorzystania lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej dotacji następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) po art. 6a dodaje się art. 6b w brzmieniu:

„Art. 6b. 1. Osobie fizycznej, osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zasłużonym dla idei pamięci narodowej nadaje się medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, zwany dalej „medalem”.

2. Medal nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, organizacji społecznej lub innej jednostki organizacyjnej, zajmujących się upamiętnianiem i opieką nad miejscami pamięci narodowej.

3. Wniosek o nadanie medalu zawiera w szczególności następujące dane podmiotu, którego dotyczy:

1) imię, nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania osoby fizycznej albo

2) nazwę, siedzibę, adres osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

4. Podmiot, któremu nadano medal, otrzymuje odznakę medalu oraz legitymację potwierdzającą jego nadanie.

5. Duplikat legitymacji potwierdzającej nadanie medalu wydaje się nieodpłatnie w przypadku jej zniszczenia lub utraty.

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o nadanie medalu,

2) tryb postępowania w sprawach o nadanie medalu, okoliczności wręczania odznaki medalu oraz legitymacji potwierdzającej nadanie medalu,

3) sposób noszenia i przechowywania odznaki medalu,

4) tryb i sposób wydawania duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie medalu,

5) wzory odznaki medalu oraz legitymacji potwierdzającej nadanie medalu – uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach o nadanie medalu oraz godnego i uroczystego uhonorowania osób oraz jednostek organizacyjnych, którym jest nadawany medal.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933) w art. 16 w ust. 1 po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu:

„9b) określone w art. 55 i art. 55a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i 369);”.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4 oraz art. 3, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przeczytaj:

J. Międlar: Jestem wrogiem publicznym „dobrej zmiany”. Oświadczenie ambasady RP w Londynie

Na perfidnych kłamstwach Duda wyszedł jak Zabłocki na mydle. MSZ Izraela i koszerne media plują mu w twarz. Czy ustawa o IPN zadziała?

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Zbulwersowany mówi

  Ustawa o IPN nie była bublem, ale była słusznym aktem samoobrony Polaków. Trzeba było jedynie ją jeszcze dopracować a nie niszczyć jak to zrobił okupancki knesejm. Jej obróbka w wydaniu zdrajców to nowy stan wojenny wypowiedziany Polakom przez internacjonalistycznych i krajowych Żydów. Teraz drogę do wszelkich oszczerstw, kłamstw i roszczeń zwłaszcza materialnych mają otwartą. Polska jak Titanic jest tuż przed zatonieciem a Klemerska orkiestra gra coraz radośniej Skrzypka na dachu.

 2. Robert mówi

  Ponoć ceną za nowelizację ustawy jest czwartkowa wygrana z Japonią.Największy wasal usraela od zakończenia wojny ma ulec lobby PEJSALBOPEJ

 3. zyzio mówi

  Patrzcie tubylcy: tak się instaluje yudeoPOLIN!!!!!!!!!!!

 4. KB mówi

  Całkiem zgrabny artykuł. Dziękuję.

 5. Janusz I mówi

  Dlaczego premier stoi przed Danielsem jak uczniak?

 6. siła Wyższa mówi

  księga Ozeasza polityka i kult 8,1-14

 7. Stan mówi

  Nie można uprawiać polityki dotyczącej Żydów bez współpracy choćby części środowiska żydowskiego . Inaczej zapłacimy za to tak jak w w 1939 roku względem Niemiec ( z szabelką na czołgi ) . Oznacza to pewien kompromis . Mamy do czynienia z narodem wyjątkowym , kontrolującym MEDIA światowe , finanse światowe , handel światowy , instytucje międzynarodowe ( Komisja Europejska , komisja wenecka , część organizacji pozarządowych ) A także wiele rządów i partii politycznych ( TRUMP nie mógłby rządzić bez poparcia środowisk żydowskich ) .

 8. Włościanka mówi

  Na kolanach to było PO przed Niemcami. PiS przed żydami padł na twarz. Zarzucano PO, że sprzedawał zakłady pracy, tymczasem PiS dopłaca bogatym Niemcom do zakładów-miejsc wyzysku Polaków. Były dobre 2 lata ale po grudniowym zamachu stanu jest jak z solidarnością przed okrągłym stołem. Zawsze nam podmieniają dobrych polityków na szuje.

 9. partyzant mówi

  Nowy program PIS – Żydzi+

 10. Jacek NH mówi

  Izrael: Polska łatwo ustąpiła w sprawie ustawy o IPN. Izraelczycy ujawniają kulisy rozmów z Polską w sprawie ustawy o IPN: Polska uległa. Rząd PiS nie bronił swojej ustawy. Pachołki zydowskie i amerykańskie, zdrajcy Polski i Polaków. Polski IPN będzie ścigał za kłamstwa o Żydach, a przy kłamstwach o Polakach uchyli się

  1. Paweł mówi

   @Jacek NH
   Pewna nieścisłość wdarła się do Twojego ostatniego zdania.
   Powinno być napisane:
   Polskojęzyczny IPN będzie ścigał za prawdę o Żydach, a przy kłamstwach o Polakach potwierdzi i pochwali.

 11. Pola kowalska mówi

  Dwoch zydow sku****** co planuja nowy zamach na POLSKE Okupacja zydowska i wypierdek z mamuta Morawiecki dziecie kaina

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.