Marsz ku wojnie. Imperium nakłada sankcje

Wojna siedmioletnia
10

W 1774 roku, w odpowiedzi na rozruchy w Bostonie, podczas których wyrzucono herbatę za burtę statków i pobito wielu handlowców i urzędników królewskich, parlament brytyjski nałożył cztery sankcje na kolonie północnoamerykańskie zwane w historiografii jako The Intolerable Acts (Ustawy nie do Zaakceptowania) lub Coercive Acts (Ustawy Represyjne). W pakiet sankcji wchodziły:

 • Boston Port Act (Ustawa Portu Boston)

 • The Massachusetts Government Act (Ustawa o Rządzie Kolonii Massachusetts)

 • The Administration of Justice Act (Ustawa o Wymiarze Sprawiedliwości)

 • The Quartering Act (Ustawa Kwaterunkowa)

Oraz mniej znana, często pomijana, ale bardzo ważna piąta sankcja:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
 • The Quebec Act of 1774 (Ustawa o Kolonii Quebeck z 1774 roku)

Pokrótce omówię wszystkie te ustawy ponieważ miały one wpływ na kształtowanie się Konstytucji Stanów Zjednoczonych a zwłaszcza pierwszych 10 poprawek zwanych jako Bill of Rights (Karta praw Stanów Zjednoczonych). Pierwsze trzy sankcje dotyczyły kolonii Massachusetts, ale odczytane były jako sankcje o charakterze odpowiedzialności zbiorowej, co też przyczyniło się do zjednoczenia tychże kolonii i utworzenia Kontynentalnego Kongresu Zjednoczonych Stanów Ameryki Północnej, prekursora obecnego Kongresu USA. Dziś USA nakłada identyczne sankcje na państwa “zbuntowane” wobec Pax Americana.

Ustawa Portu Boston była pierwszą z sankcji nałożonych na kolonie północnoamerykańskie. Brytyjski parlament przyjął Ustawę Portu Boston 31 marca 1774 r. a Król Jerzy III podpisał tę ustawę 20 maja. Ustawa upoważniła Królewską Marynarkę Wojenną do zablokowania portu w Bostonie, ponieważ „nie można tam bezpiecznie prowadzić handlu z poddanymi Jego Królewskiej Mości”. Blokada portu rozpoczęła się 1 czerwca 1774 roku i skutecznie zamknęła bostoński port dla ruchu handlowego. Ponadto zabraniała jakiegokolwiek eksportu towarów z Bostonu do zagranicznych portów lub innych prowincji królestwa Wielkiej Brytanii. Ustawa nakazywała zamknięcie portu Boston do czasu, aż Bostończycy zwrócą pieniądze Kompanii Wschodnioindyjskiej (właścicielom zniszczonej herbaty). Parlament brytyjski i Król stwierdzili, że kolonia jest w stanie przestrzegać brytyjskiego prawa i że brytyjskie towary ponownie będą mogły być przedmiotem bezpiecznej wymiany handlowej. Jeśli jednak Bostończycy odmówią zapłaty odszkodowania Kompanii Wschodnioindyjskiej to port zostanie zablokowany na czas nieokreślony. Można rzec, obecne sankcje nałożone przez USA na Iran i Syrię są identyczne, tylko skutki tych sankcji są wręcz ludobójcze!

Ustawa o Radzie Kolonii Massachusetts podważyła a wręcz obaliła autonomiczny rząd wszystkich kolonii. Zakładała, że kolonia Massachusetts padła ofiarą motłochu i aby „zachować… pokój i porządek we wspomnianej kolonii”, parlament zmuszony został do uchwalenia tej ustawy z dniem 20 maja 1774 r. Król zatwierdził tę ustawę tego samego dnia. Trzeba pamiętać, że Kongres Kolonii Massachusetts, został wcześniej utworzony jako organ wybieralny za zgodą gubernatora, i powołany został do życia przez Koronę. Ustawa dała nowemu namiestnikowi królewskiemu możliwość wyboru sędziów i szeryfów okręgowych bez zgody Kongresu Kolonii. Szeryfowie hrabstw dostali prawo powoływania ławników, co podważało bezstronności wymiaru sprawiedliwości wszystkich kolonii. Ustawa ograniczyła także wszelkie spotkania miejskie do jednego razu w roku, a wszelkie dodatkowe spotkania wymagały zgody gubernatora. Ta ustawa miała bezpośredni wpływ na ustanowienie pierwszej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej a także dziesiątej poprawki do Konstytucji USA. Wiele osób zapomina, że pierwsza poprawka do konstytucji USA składa się z pięciu niezbywalnych praw nadanych człowiekowi przez Boga: wolności słowa, wolności prasy, wolności do zgromadzeń publicznych, wolności religijnych, prawa wnoszenia do rządu petycji o naprawę wyrządzonych krzywd. O dziwo sankcje nakładane przez USA na obce państwa po prostu bezczelnie gwałcą zapisy pierwszych 10 poprawek do Konstytucji USA. Jak to pisał Henryk Sienkiewicz w Pustyni i w Puszczy, Kali ukraść krowa to dobrze, Kalemu ukraść krowa, oj to bardzo źle. Każdy powinien głęboko przemyśleć niezbywalne prawo człowieka do przedstawiania rządowi petycji o naprawę wyrządzonych krzywd! Jest to jeden z fundamentów prawa uniwersalnego! Dzieje całej Rzeczpospolitej Polskiej, od zarania swych dziejów, od chrztu Mieszka I po dziś dzień, obracają się wokół tych uniwersalnych praw i prawd danych nam od Boga w chwili naszych narodzin! Ameryka odkryła prawa za które nasi przodkowie przez wieki przelewali krew! Hasłem pierwszej polskiej konstytucji z 1505 jest łacińska fraza Nihil novi nisi commune consensu! Nic o nas bez zgody całego świadomego społeczeństwa! Aby w pełni zrozumieć wagę tej frazy to  do niej trzeba dodać Noblesse oblige, szlachetność lub jak kto woli świadomość zobowiązuje! Zobowiązuje do roztropności, racjonalnego myślenia, obowiązku i pokory wobec państwa i współobywateli, którzy niekoniecznie są wstanie ogarnąć ciężar jarzma nałożonego przez Boga na osoby szlachetne i prawe, powołane przez Boga do służby państwu i narodowi. W naszej historii wzorcami są Kanclerz Jan Zamoyski, Książę Józef Poniatowski, Roman Dmowski, Maksymilian Kolbe, Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński, Emil Fieldorf, Kardynałowie Stefan Sapieha i Stefan Wyszyński oraz Jan Paweł II. Są to osoby które dzięki bożej łasce i wielkiej pokorze potrafiły przeprowadzić nasz naród przez gigantyczne zawieruchy dziejowe.

Ustawa o Wymiarze Sprawiedliwości miała na celu zwiększenie władzy gubernatora, dając mu prawo do przeniesienia procesu sądowego do innej kolonii lub nawet do Wielkiej Brytanii, w przypadku stwierdzenia, że „na terenie danej prowincji nie można przeprowadzić procesu sądowego”. Ustawa także znosiła prawo do sprawiedliwego procesu przed współobywatelami, tym samym usuwała 38 paragraf postanowień zapisanych w Magna Carta. Sankcje zapisane w Ustawie o Wymiarze Sprawiedliwości wpłynęły na zapisy poprawek czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej i jedenastej do Konstytucji USA.

Ustawa Kwaterunkowa dotyczyła wszystkich kolonii. Ustawa dawała prawo wysokim urzędnikom wojskowym żądać lepszych kwater dla żołnierzy i odmawiać kwater o niewygodnej lokalizacji. Wojska brytyjskie od dawna borykały się kwaterunkiem swoich wojsk na terenie Ameryki Północnej. Żołnierze często stacjonowali z dala od obszarów, na których działali, co utrudniało armii sprawowanie skutecznej kontroli nad kolonistami. Ustawa nie wymagała jednak od kolonistów umieszczania żołnierzy w swoich prywatnych domach, jak się powszechnie uważa. Przeciwnie, wyraźnie wskazano, że żołnierze mieli być zakwaterowani w „niezamieszkanych domach, przybudówkach, stodołach lub innych budynkach”, choć mieli być zakwaterowani na koszt kolonistów. Ustawa Kwaterunkowa uformowała trzecia poprawkę do konstytucji USA.

Ustawy Represyjne narzucone przez brytyjski parlament i podpisane przez Króla de facto znosiły postanowienia zapisane w Magna Carta, fundamentalnym zapisie prawa anglosaskiego który ogranicza władzę królewską. Magna Carta jest mało znanym dokumentem wśród Polaków i nie jest on omawiany w szkołach. Karta Praw Stanów Zjednoczonych bezpośrednio nawiązuje a także potwierdza prawa zapisane w Magna Carta. Pogwałcenie przez brytyjski parlament i Króla postanowień zapisanych w Magna Carta było jedna z głównych przyczyn wybuchu rewolucji w Ameryce Północnej. Ale przysłowiowym gwoździem do trumny, kroplą goryczy która przepełniła czarę była piąta Ustawa o Kolonii Quebeck z 1774 roku.

Ustawa o Kolonii Quebeck rozszerzyła granice prowincji Quebec na południe, aż do rzeki Ohio, co w praktyce oznaczało powiększenie Quebec kosztem pozostałych kolonii i odcięcie ich od rzeki Świętego Wawrzyńca i lukratywnego szlaku handlowego Wielkich Jezior. Według zapisów ustawy, Król nominował zarówno Gubernatora jak i organ ustawodawczy kolonii Quebec, tym samym ustawa znosiła jakąkolwiek autonomię.  Ustawa także usuwała angielskie prawo karne, zastępując go francuskim prawem cywilnym, które wykluczyło rozprawę sądową przed ławą przysięgłych. Te zmiany anulowały postanowienia zapisane w Magna Carta. Ustawa o Kolonii Quebec uformowała czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiątą, dziesiątą i jedenastą poprawkę do Konstytucji USA.

Ustawa Quebec zapewniała także „swobodne praktykowanie religii kościoła rzymskiego”. Quebec zamieszkiwali katolicy z Francji. Zezwolenie na przez brytyjski parlament i Króla swobodne praktykowanie katolicyzmu miało na celu upokorzenie prezbiteriańskich protestantów. Jeszcze raz podkreślę, że amerykańscy protestanci byli skrajnie wrogo nastawieni do katolików, w czasie Wojny Francusko-Indiańskiej o panowanie nad Ameryka Północna, protestanci prowadzili zaciekłe walki z francuskimi katolikami. Północnoamerykańscy protestanci przenieśli się z Europy do Ameryki w celu założenia, jak to określił Samuel Adams, jeden z ojców założycieli USA,  “Chrześcijańskiej Sparty”! Amerykańscy protestanci po dziś dzień nie uznają katolików za chrześcijan ponieważ katolicy uznają sakramenty święte, wierzą w niepokalane poczęcie i dogmat Matki Boskiej, uznają Papieża jako głowę kościoła, adorują eucharystię, czczą świętych i ich relikwie, odmawiają różaniec, odwołują się do wstawiennictwa Matki Boskiej jaki i do wstawiennictwa świętych, a także wierzą w czyściec. Protestanci amerykańscy uważają katolicyzm za czystą herezję i bluźnierstwo wobec Boga i Jezusa Chrystusa. Amerykańscy protestanci od chwili założenia pierwszej kolonii w Ameryce Północnej prowadzą bezpardonową wojnę z katolicyzmem na wszystkich kontynentach, ten fakt jest skrzętnie i celowo pomijany przez historyków i politologów głównego nurtu. Wszelka dyskusja o ekumenizmie jest absurdem i niczym innym jak zasłoną dymną.

Wojna Siedmioletnia doszczętnie zrujnowała finanse Wielkiej Brytanii. Anglicy nie byli w stanie obsłużyć swojego zadłużenia. Wojna Siedmioletnia była konfliktem globalnym. Anglia była zmuszona do obciążenia kosztami wojny wszystkie swoje zamorskie posiadłości w wyniku czego zamieszki wybuchły nie tylko w koloniach północnoamerykańskich ale także w Indiach. Obciążenia podatkowe i zagrożenia zewnętrzne idące z Hiszpanii, Francji i ekspansji terytorialnej Rosji na dalekim wschodzie stanowiły śmiertelne zagrożenie całego establishmentu anglosaskiego skupionego wokół Londyńskiego City, jądra finansowego anglosaskiego, protestanckiego imperium opartego na handlu i bankowości. Chrześcijańska Sparta z Ameryki doskonale zdawała sobie sprawę przed jakim stanęła wyzwaniem!

Poprawki do konstytucji USA: https://pl.wikisource.org/wiki/Poprawki_do_konstytucji_USA

Przeczytaj także:

Dolar Amerykański – pieniądz bez pokrycia

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

 1. Jan mówi

  Z tymi protestantami amerykańskimi sprawa jest znacznie bardziej złożona, niż sugeruje to artykuł. My, katolicy, powinniśmy się nauczyć czystości obyczajów i poważnego traktowania wiary od purytan, zakładających Nową Anglię (oczywiście bez zmiany doktryny – którą interesuje się może 5 promili katolików – i sakramentów – które dwie trzecie katolików ma w nosie). Warto przeczytać „O demokracji w Ameryce” Alexisa de Tocqueville’a.

 2. Bronka mówi

  „A modląc się, nie bądzcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.” Ewangelia według Mateusza 6: 7
  „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek… nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył.” II Mojżeszowa 20: 4-5
  „Gdyż bóstwa ludów są marnością… są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić.” Jeremiasza 10: 3,5
  „Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. Są nicością, dziełem wartym śmiechu…”
  Jeremiasza. 10, 14 – 15
  „Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą… Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają!” Psalm 115, 4-8
  „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.” I Tymoteusz 2: 5
  „Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionymi, jak mówi prorok.” Dzieje 7: 48
  „Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obraz przedstawiające śmiertelnego człowieka…” Rzymian 1, 22-23
  „Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym… i nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani wszeteczeństwem swego, ani od kradzieży swoich.” Objawienie 9, 20-21
  ” Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego!” Objawienie 14, 7
  Oto Słowo Boże. Amen.

 3. Paweł Szymański mówi

  Bronka poczytaj sobie jak angielscy protestanci chcieli wprowadzić j. hebrajski jako język urzędowy. Psychiatryk w tym wypadku nie jest wstanie pomoc!

 4. Bronka mówi

  Drogi Pawle, szczęśliwego Nowego Roku. 🙂
  Bożego Błogosławieństwa na trudny czas, który jest przed nami. 🙂

 5. Bronka mówi

  P. S.
  Drogi Pawle, ja trochę próbuję się uczyć hebrajskiego, żeby móc czytać Pisma w oryginale, nikomu nie zaszkodzi. 😉

 6. Paweł Szymański mówi

  Bronko nawzajem. Dosiego roku. Jeszcze raz polecam ci historię angielskich protestantów i ich pomysłów z hebrajskim. One of zucaja światło skąd się biorą pierdolniete sekty protestanckie.

 7. Bronka mówi

  Drogi Pawle, a dlaczego „pierdolnięci”? 😉
  Ludzie, którzy szukają Boga i Prawdy w Jego Słowie, z całą pewnością, nie są „pierdolnięci”. 😋

 8. Paweł Szymański mówi

  To nie miałaś odczynienia z sektami zerującymi na ludziach którzy popadli w życiowe dołki.

 9. Bronka mówi

  Ależ oczywiście! To znaczy, ja jestem odporna na zakusy diabła, ale znam, niestety ludzi, którzy popadli w takowe sidła. ☹️
  Ale Słowo Boże, drogi Pawle, to nie żadna „sekta”
  🙂
  P. S.
  A wiesz, że uczniów Jezusa, też nazywano „sektą”? 🙂

 10. Bronka mówi

  Kiedy Apostoł Paweł przybył do Rzymu, tamtejsi Żydzi poprosili go, o wyjaśnienie im jego nauk, ponieważ: „ale pragniemy usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej SEKCIE, że wszędzie jej się przeciwstawiają.”
  Dzieje Apostolskie 28, 22.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.